fbpx
By using our website, you agree to the use of our cookies.

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI nagradnega žrebanja na sodelovanja v raziskavi o ugledu farmacevtskih podjetij

1. člen
Zbiranje odgovorov za raziskavo o ugledu farmacevtskih podjetij poteka od 25. 7. 2019 do 31. 8. 2019.

2. člen
Organizator raziskave je podjetje Doctrina, izobraževanje, d.o.o., Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana, v sodelovanju s podjetjem VALICON d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.

3. člen
Za sodelovanje v raziskavi in pri nagradnem žrebanju lahko sodelujejo vsi vabljeni zdravstveni delavci, ki v celoti izpolnijo spletno raziskavo in dovoljujejo, da se njihov elektronski naslov uporabi za potrebe izročila nagrade.

4. člen
Za izvedbo nagradnega žrebanja skrbi odbor v sestavi:

  1. Jure Pučko, direktor

  2. Tomaž Erjavec, prokurist

  3. Barbara Matijašič, Head of Marketing & PR

5. člen
Nagradno žrebanje bo izvedeno s pomočjo računalniškega programa, ki bo naključno izbral elektronske naslove, dne 31. 8. 2019.

Med vsemi sodelujočimi bo izžrebanih (5) pet nagrajencev, ki bodo prejeli:

5 x knjigo z naslovom Moja zgodba (http://felix.si/biografije/15087-michelle-obama-moja-zgodba–9789610041290.html)

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni preko elektronske pošte najkasneje do
14. 9. 2019.

6. člen
Pri nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

  • datumu, uri in kraju žrebanja,

  • prisotnih osebah,

  • poteku žrebanja in

  • nagrajencih.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

7. člen
Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo nagrado. Vsi nagrajenci morajo sporočiti podatke potrebne za izročitev nagrade (ime, priimek in naslov) v 15ih dneh po obvestitvi izžrebancev. V kolikor podatkov ne sporočijo se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator nagradnega žrebanja, Doctrina, izobraževanje, d.o.o.  pa postane prost vseh obveznosti do izžrebanca po tem nagradnem žrebanju in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen. Nagrade ne more prevzeti druga oseba, razen v primeru, da je nagrajenec oseba stara med 15 in 18 let in ga zastopa polnoletna oseba, ki ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

8. člen
Podatki o sodelujočih v nagradnem žrebanju se zbirajo na sedežu podjetja Doctrina, izobraževanje, d.o.o.  na naslovu Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana. Organizator nagradnega žrebanja hrani dokumentacijo v zvezi z njeno izvedbo na naslednji način: vse izdane nagradne lističe hrani na enem ali več podatkovnih nosilcih za obdobje enega (1) leta od začetka nagradnega obdobja, bazo sodelujočih v nagradnem žrebanju bo podjetje Doctrina, izobraževanje, d.o.o.  hranilo za čas petih (5) let od začetka nagradnega obdobja, pravilnik o nagradnem žrebanju hrani na enak način kot svojo ostalo poslovno dokumentacijo še najmanj pet (5) let po datumu objave nagrajenca, dokumentacijo v zvezi z nagrajencem (potrdilo o izročitvi nagrade, davčno dokumentacijo) hrani v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi. Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradnega žrebanja dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

9. člen
Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojen odbor (glej 4. člen), ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika.

Morebitne napake pri delu odbora in pri izvedbi žrebanja bo odbor reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru kršitve tega pravilnika ima vsak udeleženec razpisa pravico zahtevati razveljavitev odločitve o podelitvi nagrade, če nagrada ni bila podeljena v skladu z navedenimi pravili.

10. člen
Pravilnik o poteku nagradnega žrebanja je na razpolago na naslovu podjetja Doctrina, izobraževanje, d.o.o.  in na spletnih straneh podjetja Doctrina, izobraževanje, d.o.o. Sodelujoči v nagradnem žrebanju soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Sodelujoči v nagradnem žrebanju se zavezujejo, da se bodo držali pravil nagradnega žrebanja. V primeru kakršnihkoli sporov ali nejasnosti, obveljajo zgoraj navedena pravila Pravilnika za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali kakšni drugi tehtni razlogi. O vseh spremembah in novostih nagradnega žrebanja bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnih straneh podjetja Doctrina, izobraževanje, d.o.o.

Organizator nagradnega žrebanja in udeleženec nagradnega žrebanja bosta vse morebitne spore najprej skušala rešiti sporazumno. V kolikor sporazum ne bo mogoč, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 24. 7. 2019

Doctrina, izobraževanje, d.o.o. 

Direktor

Jure Pučko

Leave a Reply

Required fields are marked *

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2018 Doctrina. All Rights Reserved.